Claims inzake intellectueel eigendom (auteursrecht (DMCA), inbreuk op handelsmerken)

Melden van claims van inbreuk op auteursrechten

De inhoud van Animatie Café is gebaseerd op door gebruikers gegenereerde content (GGC). Animatie Café controleert door gebruikers geüploade/gemaakte inhoud niet op schendingen van het auteursrecht of andere rechten. Als je echter van mening bent dat de geüploade inhoud in strijd is met jouw auteursrecht of een gerelateerd exclusief recht, moet je het onderstaande proces volgen. Animatie Café onderzoekt gemelde schendingen en verwijdert of deactiveert inhoud waarvan is aangetoond dat deze de rechten van derden schendt.

Om ons in staat te stellen jouw melding snel en effectief te beoordelen, moet een melding van inbreuk op auteursrecht het volgende bevatten:

 • Identificatie van jouw auteursrechtelijk beschermde werk en wat wordt beschermd door de auteursrechten waarnaar je verwijst;
 • Je copyrightcertifica(a)t(en)/aanduiding(en) en het type, bijvoorbeeld geregistreerd of niet geregistreerd;
 • Bewijs van je auteursrechten, zoals het registratienummer of een kopie van het registratiecertificaat;
 • Een korte beschrijving van hoe onze gebruiker(s) vermeend inbreuk maken op je auteursrecht(en);
 • Duidelijke verwijzing naar het materiaal waarvan je beweert dat het inbreuk maakt en dat je het wilt verwijderen. Bijvoorbeeld een link naar de animatie pagina;
 • Je volledige naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Een verklaring dat je te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet;
 • Een verklaring op straffe van meineed dat de informatie in de kennisgeving juist is en dat je de eigenaar van het auteursrecht bent of de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk wordt gemaakt, of dat je bevoegd bent om de klacht in te dienen namens de eigenaar van het auteursrecht of van een exclusief recht waarop inbreuk wordt gemaakt;
 • Je elektronische of fysieke handtekening;

Je kan je kennisgeving sturen naar onze aangewezen DMCA/Copyright Claims Agent door hier te klikken

Houd er rekening meer dat we de gebruiker die naar verluidt inbreuk maakt op jouw auteursrecht informatie over de kennisgeving zullen verstrekken en hen in staat zullen stellen te reageren. In gevallen waarin voldoende bewijs van inbreuk wordt geleverd, kunnen we het gerapporteerde materiaal verwijderen of opschorten voordat we de reactie van de gebruiker hebben ontvangen. In gevallen waarin de vermeend inbreuk makende gebruiker ons een gepaste tegenvordering bezorgt die aangeeft dat het is toegestaan om het vermeend inbreuk makende materiaal te plaatsen, kunnen we je hiervan op de hoogte stellen en vervolgens het verwijdere of uitgeschakelde materiaal vervangen.

Als je niet voldoet aan alle vereisten van sectie 512 (c) (3) van de DMCA, is je DMCA-kennisgeving mogelijk niet van kracht. Houd er rekening mee dat als je willens en wetens verkeerd voorstelt dat materiaal of activiteit op de website inbreuk maakt op jouw auteursrecht, je aansprakelijk kan worden gesteld voor schade (inclusief kosten en advocaatkosten) op grond van sectie 512 (f) van de DMCA.

Tegenmeldingsprocedures

Als je denkt dat materiaal dat je op de site hebt geplaatst, is verwijderd of dat de toegang ertoe per ongeluk of verkeerde identificatie is uitgeschakeld, kan je een tegenvordering bij ons indienen door een digitale kennisgeving in te dienen bij onze DMCA/Copyright Claims Agent zoals hierboven geïdentificeerd. Overeenkomstig de DMCA moet de tegenkennisgeving in wezen het volgende bevatten:

 • Een elektronische of fysieke handtekening;
 • Een identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is uitgeschakeld en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang werd uitgeschakeld;
 • Adequate informatie waarmee we contact met je kunnen opnemen (inclusief je volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres);
 • Een verklaring op straffe van meineed dat je te goeder trouw gelooft dat het hierboven geïdentificeerde materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het materiaal dat moeten worden verwijderd of uitgeschakeld;
 • Een verklaring dat je instemt met de jurisdictie van het gerechtelijk arrondissement waarin je adres zich bevindt en dat je akkoord gaat met de service van de persoon (of een agent van die persoon) die de website van de klacht in kwestie heeft verstrekt;

De DMCA stelt ons in staat om de verwijderde inhoud te herstellen als de partij die de originele DMCA-kennisgeving indient, geen gerechtelijke procedure tegen jou indient binnen 10 werkdagen nat ontvangst van de kopie van je kennisgeving. Houd er rekening mee dat als je bewust een verkeerde voorstelling geeft van het materiaal of de activiteit op de website die per ongeluk of verkeerde identificatie is verwijderd of uitgeschakeld, je aansprakelijk kan worden gesteld voor schade (inclusief kosten en advocaatkosten) op grond van sectie 512 (f) van de DMCA.

Inbreuk op het handelsmerk

De inhoud op Animatie Café is gebaseerd op door gebruikers gegenereerde content (GGC). Animatie Café controleert door gebruikers geüploade/gemaakte inhoud niet op schendingen van handelsmerken of andere rechten. Als je echter van mening bent dat de geüploade inhoud in strijd is met jouw handelsmerk, moet je het onderstaande proces bolgen. Animatie Café onderzoekt gemelde schendingen en verwijdert of deactiveert inhoud waarvan is aangetoond dat deze de handelsmerkrechten van derden schendt.

Om ons in staat te stellen jouw melding snel en effectief te beoordelen, moet een kennisgeving van inbreuk op handelsmerken het volgende bevatten:

 • Identificatie van je handelsmerk en de goederen/diensten waarvoor je merkrechten claimt;
 • Je handelsmerkregistratiecertificaat en een afdruk uit de records can het handelsmerkbureau van het betreffende land met de huidige status en titel van de registratie. Of een verklaring dat je merk niet is geregistreerd, samen met een rechterlijke uitspraak waarin je rechten worden bevestigd;
 • Een korte beschrijving van hoe onze gebruiker(s) vermeend inbreuk maken op je handelsmerk(en);
 • Duidelijke verwijzing naar het materiaal waarvan je beweert dat het inbreuk maakt en dat je wilt verwijderen, bijvoorbeeld door de link van de betreffende animatie mee te sturen;
 • Je volledige naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Een verklaring dat je te goeder getrouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is geautoriseerd door de eigenaar van het handelsmerk, diens vertegenwoordiger of de wet;
 • Een verklaring op straffe van meineed dat de informatie in de kennisgeving correct is en dat je het handelsmerk bent of bevoegd bent om de klacht in te dienen namens de eigenaar van het handelsmerk;
 • Je elektronische of fysieke handtekening;

Je kan je kennisgeving sturen naar onze aangewezen DMCA/Copyright Claims Agent door hier te klikken

Houd er rekening mee dat we de gebruiker die naar verluidt inbreuk maakt op je handelsmerk informatie over de kennisgeving zullen verstekken en hen in staat zullen stellen te reageren. In gevallen waarin voldoende bewijs van inbreuk wordt geleverd, kunnen we het gerapporteerde materiaal verwijderen of opschorten voordat we de reactie van de gebruiker hebben ontvangen. In gevallen waarin de vermeend inbreuk makende gebruiker ons informatie verstrekt waaruit blijkt dat het is toegestaan om het vermeend inbreuk makende materiaal te plaatsen, kunnen we je hiervan op de hoogte stellen en vervolgens het verwijderde of uitgeschakelde materiaal vervangen. In al deze gevallen zullen we handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.